Atpakaļ    

Vidzemes plānošanas reģions uzsāk darbu pie mūžizglītības politikas plānošanas instrumentu izvērtēšanas

Datums: 2017-12-15
2017. gada nogalē Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot Erasmus+ projektu “Izglītības stiprināti konkurētspējīgi reģioni un pieaugušo profesionālā izaugsme” – CREATE. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot pieaugušo izglītības sniegumu un efektivitāti, sasaistot Eiropas Savienības (ES) vispārējās politikas (EU2020) veidošanu ar tās ieviešanu reģionālajā līmenī, kur savukārt tiek izstrādātas un īstenotas izglītības programmas. Projekta mērķis izrietējis no tā, ka ES dalībvalstīs pastāv krasas reģionālās atšķirības pieaugušo izglītības īstenošanā.
2007.-2013. gada plānošanas periodā ES dalībvalstis apguva tikai 47% no Eiropas Sociālā fonda finansējuma, kas bija paredzēts pieaugušo izglītības attīstībai. Tas pierāda, ka finanšu resursu nepietiekamība nav galvenais iemesls, kāpēc pastāv tik krasas atšķirības - drīzāk ir jārunā par to, cik mērķtiecīgi šie finanšu līdzekļi tiek izmantoti, lai pieaugušo izglītības politikas nebūtu īstermiņa un lai neveidotos neatbilstības starp politikas nostādnēm un finansējuma izlietojumu.
Lai virzītos tuvāk augstākminētā mērķa sasniegšanai, projekta CREATE partneri no 8 dalībvalstīm (Vācijas, Čehijas, Horvātijas, Īrijas, Beļģijas, Itālijas, Spānijas un Latvijas) kopīgi strādās pie vienotas platformas izveides, kas kalpos kā strukturēts sadarbības ietvars politikas veidotājiem un pieaugušo izglītības īstenotājiem.
Partneri ir vienojušies, ka šī platforma tiks uzturēta arī pēc projekta beigām, lai šajā jomā iesaistītās institūcijas varētu turpināt attīstīt politikas instrumentu pielāgošanu. Lai platforma sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, katrā no astoņām projekta dalībvalstīm tiks apzināti vietējie pieaugušo izglītībā iesaistītie spēlētāji – politikas veidotāji, īstenotāji, viedokļa līderi un tml. Pēc vienoti izstrādātas metodoloģijas apzinātās personas/institūcijas tiks aicinātas paust savu viedokli, lai noskaidrotu, kādi politikas instrumenti un labās prakses jau šobrīd tiek izmantoti viņu darbā ar pieaugušo izglītību. Projekta platforma, kas šobrīd tiek izstrādāta, būs atrodama CREATE projekta mājaslapā www.projectcreate.eu.
Šobrīd partneri ir uzsākuši apjomīgu darbu, veidojot savas valsts pieaugušo izglītības profilu – apkopojot demogrāfiskos, ekonomiskos, sociālos un kultūras datus, lai izprastu katras valsts pieaugušo izglītības politiku un to ietekmējošos faktorus. Dalībvalstīs veiktās aptaujas rezultāti būs pamats tam , lai iezīmētās labās prakses un politikas instrumentus varētu integrēt citu valstu mūžizglītības pilnveidē.
Projekta gaitā tiks izstrādātas vadlīnijas un metodika, kā vēlamos politikas instrumentus pielāgot un ieviest, tādējādi tas kalpos kā vērtīgs un praktisks resurss tiem, kas iesaistīti pieaugušo izglītībā. CREATE platforma ilgtermiņā tiek saskatīta kā nozīmīga virtuālā kopiena mūžizglītības politikas veidotājiem, īstenotājiem u.c. interesentiem, kurā veidot kontaktu apmaiņu, dalīties pieredzē. Pieeja platformai būs ne tikai šobrīd projektā iesaistītajām partnervalstīmbet gan daudz plašākai auditorijai. , Plānotās aktivitātes paredzēts veikt līdz 2019.gada oktobrim.
Šobrīd VPR jau ir uzsācis apzināt nozīmīgus lauka spēlētājus mūžizglītībā, taču neskatoties uz to, VPR aicina jebkuru organizāciju, iestādi vai personu, kas ir iesaistīta pieaugušo izglītības politikas veidošanā vai īstenošanā un kurai ir interese aktīvāk iesaistīties projekta aktivitātēs, sazināties ar projekta CREATE vadītāju Vidzemes plānošanas reģionā Maiju Riekstu (e-pasts: maija.rieksta@vidzeme.lv, tālr. 64219022).
Jau iepriekš esam informējuši, ka VPR 2016. gadā uzsāka Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas (EUSBSR) mūžizglītības jomas parauginiciatīvu (flagship initiative) "BSR Smart life”. Šajā iniciatīvā sadarbojas partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm, lai kopīgi identificētu nepieciešamos uzlabojumus mūžizglītības jomā un strādātu pie to ieviešanas. Seed Money Facility projekts “Mūžizglītība un viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā” jeb “BSR SMART LIFE” ir viens no šīs parauginiciatīvas rezultātiem. Tādējādi VPR ar projektu CREATE un BSR SMART LIFE palīdzību šobrīd ir uzsācis aktīvu darbu pie mūžizglītības jautājumu aktualizēšanas reģionā.

Vairāk informācijas: Maija Rieksta, projekta CREATE vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t. 26099521, maija.rieksta@vidzeme.lv