Atpakaļ    

Pieaugušo izglītībā iesaistītos aicina sniegt vērtējumu par līdzšinējo jomas politikas veidošanu, ieviešanu un finansēšanu

Datums: 2018-05-07
Vidzemes plānošanas reģions aicina pieaugušo izglītībā iesaistītos profesionāļus (gan organizācijas, gan arī privātpersonas) sniegt viedokli par esošajiem un trūkstošajiem instrumentiem un metodēm pieaugušo izglītības politikas veidošanas, ieviešanas un finansēšanas jomā. Šim nolūkam izveidota īpaša tiešsaistes anketa, ko izstrādājuši Meinūsas universitātes (National University of Ireland Maynooth) pārstāvji Īrijā.
Anketa pieejama šeit: https://maynoothuniversity.onlinesurveys.ac.uk/create-o2-survey-latvian-final-version.
Anketas rezultāti tiks apkopoti un izmantoti Erasmus+ programmas projekta CREATE mērķu īstenošanā. Projekta galvenais uzdevums ir identificēt tos politikas instrumentus, kas ļauj veiksmīgi uzlabot pieaugušo izglītības efektivitāti un ietekmi kopumā. Tāpēc astoņas Eiropas valstis uzsākušas pieaugušo izglītības politikas instrumentu novērtēšanu un kartēšanu, tai skaitā arī Latvijā. Projektā vēl iesaistījušies partneri no Vācijas, Spānijas, Itālijas, Beļģijas, Horvātijas, Čehijas un Īrijas.
Šobrīd projekta partneri aktīvi strādā pie valstu ziņojumu par pieaugušo izglītību izveides, identificējot savās valstīs pastāvošās stratēģijas, darbības plānus un šīs jomas regulējošos normatīvos aktus. Valstis savos ziņojumos apzina arī pieaugušo izglītībā iesaistītās institūcijas, to lomu, kā arī īstenošanas un finansēšanas aspektus.
Aprīļa beigās, tiekoties partneru sanāksmē Peskarā (Itālijā), tika diskutēts par valstu pieaugušo izglītības politikas izvērtējuma progresu. Izklāstā par katras projekta partnervalsts situāciju pieaugušo izglītības jomā iezīmējas vairākas atšķirības starp projektā iesaistītajām valstīm. Liela nozīme piešķirama tam, vai un kādā apmērā jomas koordinēšana iestrādāta valsts likumdošanā, jo, piemēram, kamēr Latvijā Izglītības likumā pieaugušo izglītības politikas ieviešana atrunāta pāris pantos, citviet izstrādāts likums speciāli mūžizglītības jomai. Identificētas arī atšķirības starp finansējuma apmēru un avotiem, kur tas tiek rasts. Ir valstis, tostarp arī Latvija ir viens no piemēriem, kur lielā mērā galvenais finansējuma avots pieaugušo izglītības īstenošanai tiek rasts Eiropas Savienības struktūrfondos, kamēr ir valstis, kur pieaugušo izglītības programmu īstenošanai tiek mērķtiecīgi novirzīti budžeta līdzekļi. Šie secinājumi cieši sasaucas ar projekta CREATE mērķiem - mazināt ģeogrāfiskās atšķirības izglītības iespējās un rezultātos Eiropas Savienības reģionos.
Valstu gala ziņojumi, kā arī turpmākie projekta rezultāti būs pieejami projekta mājaslapā http://www.projectcreate.eu/, kur jau šobrīd iespējams iepazīties ar galveno informāciju par CREATE aktivitātēm.
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publikācijā atspoguļots vienīgi tās autoru viedoklis, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.
Vairāk informācijas: Maija Rieksta, projekta CREATE vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, mob.t. +371 26099521, maija.rieksta@vidzeme.lv